RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Granturi competitive pentru dezvoltarea lanțului valoric de producere a strugurilor de masă

În baza unui concurs naţional, din rândul companiilor private sau cu capital de stat va fi selectat un beneficiar din domeniul producerii, achiziționării și comercializării strugurilor de masă, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/intensiv pe lanțul valoric dat. Succesul proiectului pilot va fi  făcut public și va fi folosit ca exemplu de demonstrație pentru alți  producători din domeniu.

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant nerambursabil în sumă de maxim 20 mii dolari SUA, destinate procurării de echipamente, tehnică, utilaje, etc. pentru  următoarele 3 tipuri de investiții eligibile:

a) investiții în care vor contribui la sporirea producției globale și îmbunătățirea calității strugurilor pentru masă;

b) investiții care vor contribui la creșterea eficienței, valorificarea oportunităților existente de reducere a costurilor pentru  producători, procesatori și comercianți cu care se lucrează în comun.

c) investiții care vor contribui la dezvoltarea de produse diferențiate, consumatorii cer produse noi, care au nevoie de parteneri în cadrul lanțului valoric pentru a face schimb de informații și sisteme sau furnizează inputuri specializate unice (de exemplu, varietate specială, proces marcă comercială). Aceste produse necesită adesea calitate înaltă constantă, dovadă de respectare a protocoalelor și standardelor pe tot parcursul  lanțului valoric (producție, procesare și comercializare)

UCIP-IFAD va acorda şi asistenţă tehnică şi consultativa întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot şi promovarea tehnologiilor inovatoare.

Beneficiarii și criterii minime de eligibilitate:

Companiile vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:

 • A fi înregistrate în zona rurală, cu activitate în domeniul producerii strugurilor de masă și reprezintă o formă de asociere a producătorilor pentru a fi conectați cu piața de desfacere.
 • Compania trebuie să reprezinte rolul de lider în cadrul lanțului valoric de producere a strugurilor de masa: cooperativă, asociație, grup de producători, întreprindere care colectează, stochează și comercializează struguri de masă.
 • Să aibă, inanul precedent depunerii Cererii de participare la concurs pentru finanțarea grantului, cel puțin 3 contracte de achiziție a strugurilor de masă  de la alți producători.
 • Compania duce evidența contabilă conform standardelor naționale de contabilitate.
 • Acceptă să participe cu cofinanțare în raport de cel puţin 50:50 la suma acordată de UCIP-IFAD.
 • Are experiență de activitate în domeniul producerii strugurilor pentru masă de cel puțin 2 ani sau în domeniul condiționării, procesării sau comercializării strugurilor pentru masă de cel puțin 3 ani
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.
 • Să manifeste interes şi să accepte înființarea în cadrul întreprinderii/instituției a unei școli de instruire şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de agricultori la instruire sub formă de seminare, demonstrări practice, etc.

Nu vor fi eligibili:

 • Companiile, întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți.
 • Companiile care se află în proces de lichidare, insolvabilitate sau au intrat în incapacitate de plată.
 • Companiile care au bilanțul contabil negativ pentru anul precedent depunerii Cererii de participare la concurs pentru finanțarea grantului.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați:

 Termeni de referință

Anexe 

Condițiile de prezentare a pachetului de documente:

 • Pachetul de documente vor fi prezentate la concurs în două exemplare: una in original și alta copie, fiecare sigilate în plicuri separate (total 2 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.
 • Pachetul de documente va fi  prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de  17 martie 2017, ora 10:00. 31.03.2017, ora 10:00
 • Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

Informații adiționale :

 • UCIP-IFAD este în drept de a anula concursul la orice etapă din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a cererilor pentru finanțare la cerințele stabilite în documentele de concurs sau alte motive justificate
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)