RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 29.09.2017** Selectarea prestatorului de servicii pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire a membrilor AEI cu tematica ”Educația financiară – succesul unor decizii financiare inteligente”

Reg. no.: 52/17 PRRECI
Categorie: RFS
Launch date: 2017-09-04 10:00:00
Deadline: 2017-09-29 16:00:00
Winner is: Anulat

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI).

Componenta de Servicii Financiare Rurale a Programului oferă finanțare micro-antreprenorilor - membri ai AEÎ în scopul dezvoltării afacerilor rurale, agricole şi non-agricole. Un alt obiectiv al componentei este consolidarea și dezvoltarea capacităților micro-antreprenorilor în domeniul managementului afacerilor prin organizarea de activități de instruire pre- și post-finanțare.

Activitățile de instruire sunt implementate prin intermediul companiilor specializate în prestarea serviciilor de instruire (prestatori de servicii), selectați în bază de concurs național, conform Manualului de procurări IFAD.

ARANJAMENTE

Seminarele vor fi organizate în perioada octombrie - noiembrie 2017, cu o durată de 5 ore academice. Seminarele vor fi organizate regional în localitățile sau raioanele AEÎ creditate de UCIP-IFAD (detalii sunt prezentate în anexa 6).

Instruirea micro-antreprenorilor, beneficiari ai programelor IFAD, se va desfășură sub formă de ateliere de lucru interactive și care vor include exerciții individuale și de grup, studii de caz, având drept scop înțelegerea și dezvoltarea conceptelor financiare de bază pentru luarea deciziilor financiare, accesarea produselor și serviciile financiare bancare și ne-bancare și conștientizarea oportunităților și/ sau riscurilor aferente.

La organizarea seminarelor se va ține cont de capacitățile participanților.Seminarele vor fi conduse într-un mod accesibil și ușor de înțeles de participanții țintă, membrii AEÎ, care nu au cunoștințe superioare și a căror activitate de bază este agricultura, care se desfășoară în mare parte în scop de subzistență, decât în scopul de antreprenoriat. Metodele utilizate pentru organizarea seminarelor, predarea conceptelor financiare vor fi accesibile și adecvate nivelului de educație și specializare.

Organizarea seminarelor va fi coordonată cu UCIP-IFAD și AEÎ selectate, prin intermediul cărora micro-antreprenorii au fost finanțați din resursele financiare ale Programelor IFAD.

Se estimează că în cadrul acestei activități vor fi organizate în total 15 seminare, a câte 20 persoane în grup, și vor fi instruiți un număr total de aproximativ de 300 membri ai AEÎ - beneficiari ai Programelor IFAD.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂȚI:

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va asigura logistica activităților și angajarea experților pentru instruirea micro-antreprenorilor (membri ai AEÎ) beneficiari ai Programelor IFAD, iar UCIP-IFAD va acoperi costurile asociate angajării companiei de prestări servicii care va fi responsabilă de:

1.      Asigurarea/contractarea formatorilor (experților) pe domeniul solicitat;

2.      Elaborarea programului detaliat de instruire* cu indicarea numărului de ore, per fiecare subiect, pentru lecții teoretice şi aplicații practice;

3.      Elaborarea materialelor de instruire**(prezentare PowerPoint, exerciții practice separat pentru fiecare subiect, ș.a.);

4.      Comunicarea și organizarea prezenței participanților la instruire;

5.      Multiplicarea materialelor de instruire şi distribuirea a câte o copie fiecărui participant, cât și transmiterea materialului prin email, după caz și solicitare; 

6.      Arenda sălii de instruire și asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc.);

7.      Asigurarea participanților cu rechizite necesare (carnet, pix, mapă);

8.      Asigurarea participanților cu 2 (două) pauze de cafea;

9.      Elaborarea testelor și aprecierea cunoștințelor acumulate în rezultatul instruirii.

*Programul de instruire va conține următoarea informație: subiectul, metoda de predare (lecție teoretică /lecție practică), numărul de ore per fiecare subiect, numele expertului.

**Materialele de instruire vor fi elaborate pe înțelesul participanților, după următorul model de training: http://www.ruralfinanceandinvestment.org/training/guides-for-trainers/financial-education-for-farmers.  Acest modelreprezintă un training internațional în domeniul  vizat elaborat de către Rural Finance and Investment Learning Center (RFILC), care este o platformă web ce oferă resurse educaționale pentru promovarea finanțării și investițiilor rurale și agricole în țările în curs de dezvoltare.  RFILC este gestionată de FAO și susținută de CABFIN, IFAD, UNCDF, GIZ și Banca Mondială. 

 

 Termeni de referință

 

Anexe

 

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

§  Pachetul de documente va include:

a) Oferta tehnică (2 plicuri separate și sigilate - original și copie);

b) Oferta financiară (2 plicuri separate și sigilate - original și copie)

Fiecare ofertă va fi sigilată în plicuri separate și toate împreună (2+2) prezentate în plic comun, la fel sigilat.

§  Pe plicul comun cu oferte se va menționa: (i) denumirea concursului, (ii) denumirea și adresa ofertantului, telefonul  și persoana de contact.

Pe plicurile sigilate în plicul comun se va menționa: (i)denumirea concursului, (ii) denumirea și adresa ofertantului, şi (iii) conținutul plicului (oferta tehnică original / oferta tehnică copie / oferta financiară original / ofertă financiară copie).  

 

§  Atenție! Dacă plicurile nu vor fi sigilate şi marcate conform cerințelor de mai sus, companiile NU vor fi admise la concurs.

 

§  Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, până la data de 18 septembrie , 29 septembrie 2017, ora 16:00.

§  Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

 

 INFORMAȚII ADIȚIONALE:

§  UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate

§  Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)